Ders İçerikleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
(2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN)
 
 
1. YARIYIL
TDİ101-Türk Dili-I (2-0-2/Z) (AKTS: 2): Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
 
YDİ101-Yabancı Dil-I (2-0-2/Z) (AKTS: 2): Temel seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
 
HİT101 İletişim Bilimine Giriş (2-0-2/Z) (AKTS 5): Farklı perspektiflerden hareketle iletişim olgusu, iletişimin işlevleri, iletişim biliminin gelişimi ve tarihi, iletişim sürecinin öğeleri, iletişimin işleyişine ilişkin farklı ekoller ve temel iletişim modelleri, iletişim türleri ve boyutları, iletişim ve medya sorunları, etkin iletişim süreci.
 
HİT103 Halkla İlişkiler ve Reklam Terminolojisi (2-0-2/Z) (AKTS 6): Halkla İlişkiler, reklam, medya planlama alanlarında yer alan temel ve ikincil terimler.
 
HİT105 Davranış Bilimlerine Giriş (2-0-2/Z) (AKTS 6): İletişim, psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikolojinin temel kavramları ve kesişme noktaları, teorik modeller ve bunların art alanları.
 
HİT107 Hukukun Temel Kavramları (2-0-2/Z) (AKTS 5): Hukukun ana kavramları; hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ana dalları ile alt dalları, başta Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmeler olmak üzere hukukun temel kaynakları ve oluşturulma süreçleri ile hukukun uygulanması ile ilgili esaslar, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, hak ve fiil ehliyeti, gerçek ve tüzel kişiler, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.
 
HİT 109 Bilgisayar Uygulamaları (3-0-3/S) (AKTS 4): Mac bilgisayarın temel kavramlarını ve donanım bileşenleri, bilgisayar üzerinde belge hazırlama, tablo hazırlama; sunum programı özelliklerini öğrenme ve uygulamaları hazırlayabilme; bilgisayarı oluşturan donanım, yazılım, Mac işletim sistemi, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint.
 
 
2. YARIYIL
 
TDİ102-Türk Dili-II (2-0-2/Z) (AKTS: 2): Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
 
YDİ102-Yabancı Dil-II (2-0-2/Z) (AKTS: 2): Temel seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
 
HİT102 Temel Sanat Bilgisi ve Yaratıcılık (2-0-2/Z) (AKTS 5):  Çizgi, renk, ton, desen, doku, leke, nokta, perspektif, orantı ve görsel hiyerarşi, vurgulama, hareket, denge, devamlılık, ritm, bütünlük gibi temel konular ve yaratıcığın temel ilkeleri.
 
HİT104 İletişimin Temel Sorunsalları (2-0-2/Z) (AKTS:5): İletişim  alanında yer alan temel sorunlar ve bunları sorunsallaştırıp felsefi bir düzlemde açımlama.
 
HİT106 İletişim ve Medya Tarihi (2-0-2/Z) (AKTS 5): İletişim tarihi alanı üzerine perspektifler, mağara duvarlarına çizilen resimlerden hesaptaşlarına ilk uygarlıkların iletişim araçları, tarihsel süreçte devletler tarafından geliştirilen haberleşme sistemleri ve bunların temel özellikleri, 15. yüzyıl sonrasında teknolojik buluş ve gelişmelerin etkisiyle haberleşme ve iletişim alanında yaşanan dönüşümler, haberleşme ve iletişimde çağdaş gelişmenin kaynakları ve bunların toplumsal-kültürel alandaki etkileri, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ana çizgileriyle iletişim alanındaki gelişmeler ve yansımaları ve son olarak iletişimin tarihsel sürecinde gelinen noktada internet ve sosyal medyanın özellikleri.
 
HİT108 Kurum Kültürü (2-0-2/Z) (AKTS 5): Geçmişten günümüze yönetim teorilerinin kurum kültürü kapsamında geçirdikleri gelişimler, kurum kültürünün tanımı, kurum kültürünün yönetimi, örgütsel iletişimin ne olduğu ve kurum kültürüyle bağı.
 
HİT110 Halkla İlişkilere Giriş (2-0-2/Z) (AKTS 6): Halkla ilişkiler teorileri ve modelleri, halkla ilişkilerin önemi, amaçları, uygulama alanları, temel ilkeleri, araç ve teknikleri, tanıma ve tanıtma süreçleri, kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler, hedef kitle, halkla ilişkiler departman ve ajanslarının yapılanması, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.
 
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
ATİ 201-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce.
 
HİT203 Dijital Medya ve İletişim Modelleri (2-0-2/Z) (AKTS 2):  Dijital medya kavramı, analog ve dijital medyanın farkları, dijital medyanın tarihi gelişimi ve dijital medyanın ortaya çıkışıyla birlikte beliren yeni iletişim modelleri.
 
HİT205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım (2-2-3/Z) (AKTS 3): Temel tasarım programları, görsel iletişimdeki temel kavramlar ve yöntemler doğrultusunda uygulamalı çalışmalar.
 
HİT207 Reklamcılığa Giriş (2-0-2/Z) (AKTS 3):. İletişim,  pazarlama iletişimi ve reklam kavramları, reklam ortamları ve özellikleri, reklamın işleyiş süreci ve reklam etki modelleri, reklam kampanyalarının biçimlendirilmesi, reklam kampanyalarının planlanması üzerinde etkili olan unsurlar, reklam ajansları,  medya ajansları, reklamcılıkla ilgili sektörel kuruluşlar, reklam ve etik, reklamcılıkta denetim mekanizmaları konularını içeren reklamcılıkla ilgili temel kavram ve süreçler.
 
HİT209 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı (2-1-3/Z) (AKTS 3): Halkla ilişkiler uzmanlarının en sık kullandıkları metin türleri olan basın bülteni, haber, bülten, röportaj, basın makalesi, kitapçık broşür, el ilanı, doğrudan postalama, gazete, dergi, kitap, megapaper, yıllık faaliyet raporları ve yazılı ve sözlü metinlerle ilgili temel bilgiler, kampanya tasarımında mesaj, mesaj-medya uyumu.
 
HİT211 Pazarlama Yönetimi (2-0-2/Z) (AKTS 3): Pazarlama kavramı, pazarlama gelişim süreci, pazarlama amaçları ve pazarlama yönetimi, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinden oluşan pazarlama karması elemanları, küreselleşme, küresel rekabet ve bu bağlamda pazarlamada meydana gelen yeni yaklaşımlar.
 
HİT213 Yönetim Sanatı ve Liderlik (2-0-2/Z) (AKTS 3): Yöneticilik, liderlik, liderlik tipleri, etkili liderlik, duygusal zekâ, kurumsal duygusal zekâ, sosyal zekâ, empati, özgüven, örgütsel bilinç, takım çalışması kavramları.
 
HİT215 Algı ve İmaj Yönetimi (2-0-2/Z) (AKTS 3):  Algı, imaj ve yönetim kavramları, kurumsal iletişim, kurum içi ve kurum dışı iletişim, kurumsal iletişim teorileri, önemi, amaçları, akışı ve türleri, kurumsal iletişimde kullanılan araç ve teknikler, kurum içinde kullanılan bilgisayar bazlı iletişim ile yönetim bilgi sistemleri, itibar, imaj, kimlik ve kurumsal iletişim ilişkisi, yatırımcı ve paydaş ilişkilerinde kurumsal iletişim, medya yönetimi ve kurumsal reklamlar.
 
HİT217 Fotoğrafçılık ve Temel Optik (2-1-3/Z) (AKTS 3): Fotoğrafçılığın tarihçesi, dijital gelişmeler, fotoğraf makinesinin teknik özellikleri, kullanımı, çekim ilkeleri, fotoğraf çekimi ve laboratuvar ortamında uygulama çalışmaları.
 
SEÇMELİ DERSLER
HİT221 Haber Toplama ve Yazma (2-0-2/S) (AKTS 5): Hangi olayların haber olmaya değer olduğu, haber değerleri, haberin unsurları, haber olma niteliğine sahip olayları haber haline dönüştürmeye yönelik bilgiler, haber yazım teknikleri ve haber girişleri, haber yazma pratikleri, habercilerin taşıması gereken özellikler, habercilik etiği.
 
HİT223 Sunuculuk ve Spikerlik (2-0-2/S) (AKTS 5): Sunuculuk ve spikerlikle ilgili teknik detaylar, diksiyon, düzgün Türkçe kullanımı, beden dili.
 
HİT225 Müşteri İlişkileri Yönetimi (2-0-2/S) (AKTS 5): Pazarlamada yeni bir yaklaşım olarak kabul edilen müşteri ilişkileri kavramı, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, müşteri değeri, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri ilişkileri yönetimine geçiş sürecinde halkla ilişkilerin rolü.
 
HİT225 Medya İlişkilerinin Temelleri (2-0-2/S) (AKTS 5): Medya ve toplumsal konumu, etkinlik ve medya temsiliyeti ilişkisi, medya ilişkilerinde uyulması gereken temel ilkeler, medya mensupları nazarında halkla ilişkiler faaliyetleri.
 

4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
ATİ202-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce.
 
HİT204 Görsel Kültür (2-0-2/Z) (AKTS 3): Görsel kültürün genel bir tarihsel arka planı, tarihsel konumu ile kitle kültürü, popüler kültür, yüksek kültür ürünleri, resim, heykel, mimarlık, sinema, sahne sanatları, kinestetik, mim, drama, sanat, Göktürk ve Uygur tablet ve papirus erken yazılı işleri, Binbir Gece Masalları, sessiz sinema, video klip art ve kültürlerarası etkileri.
 
HİT206 Reklam Yazarlığı (2-1-3/Z) (AKTS 4): Reklam üretim süreci, reklam yazım türleri, temel yaratıcı strateji ve ekoller, reklam yazma aşamalarını, televizyon reklam yazım formatları, reklam türleri, çekim açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, sahneden sahneye geçiş yolları, ses unsuru, yaratıcılığı geliştirme yolları, reklam yazarının sorumlulukları.
 
HİT208 Marka Yönetimi (2-1-3/Z) (AKTS 3): Marka, marka yönetimi, marka değeri, marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri, marka stratejileri tasarım ve uygulamaları, marka konumlandırması, marka yönetiminde sürdürülebilirlik, marka yönetim süreci ve marka yönetim sürecini etkileyen faktörler, vaka çalışmaları.
 
HİT210 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri (2-2-3/Z) (AKTS 4):  Sosyal bilimlerin doğası, araştırma kavramı, nicel ve nitel yöntemlerin epistemolojisi, yöntem ve kullanımı, evren ve örneklem tasarımı, varsayım ve belirsizlik kavramları, sınırlılık çizme, araştırma teknikleri, uygulama örnekleri.
 
HİT212 Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları (2-0-2/Z)(AKTS 3): Tüketici davranışları ve bunun işletmeler üzerindeki etkileri, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci ile tüketicilerin satın alma alışkanlıkları, yeni iletişim teknolojileri, dijital yerli ve dijital göçmen kavramları, tüketici davranışı ölçümlerinde kullanılan yeni yöntemler.
 
HİT214 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (2-0-2/Z) (AKTS 3): Pazarlama iletişimi konusuna bütünleşik yaklaşım, reklam, halkla ilişkiler, tüketici ve ticari kanal tutundurma etkinlikleri ile fuar ve sponsorluk gibi araçların rol ve önemleri kuramcı ve uygulayıcıların görüşleri.
 
SEÇMELİ DERSLER
HİT220 Fonetik ve Diksiyon (2-1-3/S) (AKTS 4):  Konuşma niteliklerini geliştirmek, alışkanlıkların konuşma üzerindeki engellerini kaldırmak, nefes, ses oluşturma ve artikülasyon çalışmalarını şiir ve dramatik metinleri temel alarak yapmak, doğru nefes alma teknikleri, diyaframdan nefes alabilmenin öğretilmesi, uzun metinlerde nefesini doğru kullanabilme, dil tembelliklerini ortadan kaldırabilmek için tekerleme çalışmaları, tonlama ve vurgu çalışmaları, metinler üzerinde çalışmalar, konuşma ve sunum metinleri hazırlama tekniklerinin öğretimi.
 
HİT224 Popüler Kültür ve Reklam (2-0-2/S) (AKTS 4): Kitle kültürü, popüler kültür ilişkisi, İngiliz Kültürel Çalışmaları, reklam ve moda etkileşimi, popüler kültürün reklam üzerindeki yansımaları, reklamın popüler kültür üzerindeki etkileri.
 
HİT228 Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları (2-0-2/S) (AKTS 4):  Kamu ve oy bileşenlerinden oluşan kamuoyu kavramı, kamuoyu ve medya ilişkisi, kamuoyu araştırmalarının tarihsel gelişimi, kamuoyu araştırmalarının işlevleri ve etkileri, kamuoyu araştırmasında yararlanılan yöntemler, anket ve dikkat edilmesi gereken hususlar, örneklem kavramı ve yöntemler.
 
HİT230 Ajans İşletmeciliği ve İşletmeciliği (2-0-2/S) (AKTS 4): Müşteri ve reklam ile halkla ilişkiler ajansı organizasyon yapısı, fonksiyonları, reklam ve kampanya üretim süreçleri, ajansların müşteri edinme süreçleri, müşteri ilişkileri ve bu kapsamda ajans içerisinde görev dağılımları ve ajans-müşteri çalışmasında üretim sürecinin kavranması.
 
HİT232 Reklamcılığın Tarihsel Aktörleri (2-0-2/S) (AKTS 4): Albert Lasker, Claude C. Hopkins, Rosser Reeves, Marion Harper, Raymond Rubicam, Alex Osborn, Vance Packard, Leo Burnett,  William (Bill) Bernbach, Paul Rand, Howard Gossage, David Ogilvy, Jacques Séguéla, John Hegarty, Oliviero Toscani, Bruno Aveillan, Alex Bogusky.
.
 
5. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
HİT301 Mesleki Yabancı Dil I (2-0-2/Z) (AKTS 3): Yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel üzerinde öğrencilerin mesleki yabancı dile ilişkin donanımlar, halkla ilişkiler ve tanıtım terminolojisine ilişkin kavramlar.
 
HİT303 Temel Yazılım Bilgisi (2-1-3/Z) (AKTS 4): Algoritma, akış şeması, değişken kullanımı, operatörler, karar yapıları, döngü yapıları, Visual Studio’da kodlama, diziler.
 
HİT305 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya (2-0-2/Z) (AKTS 3):  İnternet teknolojisi ve internet kullanımındaki gelişmeler, yeni medyanın gelişimiyle birlikte reklam ve halkla ilişkilerin dönüşümü, internet reklamcılığı, internette halkla ilişkiler, medya ile ilişkilerde internet, web sitesi ve halkla ilişkiler, web üzerinden halkla ilişkiler, internet kampanyalarının hazırlık, oluşturma ve değerlendirme aşamaları ile başarılı ve özgün kampanyaların analizi.
 
HİT307 Halkla İlişkiler Uygulamaları (2-1-3/Z) (AKTS 4): Araştırma ve sorun tespiti, özgün ve kurumsal itibara dönük halkla ilişkiler etkinliklerinin planlanması, halkla ilişkiler etkinliklerinde gerekli organizasyonel detaylar, halkla ilişkiler etkinliklerini yönetebilmek için gerekli iletişim becerileri, halkla ilişkiler etkinlikleri için modeller oluşturma, yeni halkla ilişkiler etkinlikleri önerme, örnek halkla ilişkiler etkinliklerinin değerlendirilmesi ve yeni teknikler oluşturma, tüm organizasyonel boyutlarıyla halkla ilişkiler uzmanının gereksinim ve donanımları.
 
HİT309 Siyaset Bilimi (2-0-2/Z) (AKTS 3):  Politika, devlet, siyasal iktidar ve egemenlik, meşruluk ve meşruluk kuramları, sosyal tabakalaşma, yönetme ve yönetilme olgusu, siyasal katılma, kamuoyu, siyasal partiler ve parti tipleri, baskı grupları.
 
HİT311 Reklam Çözümlemeleri (2-0-2/Z) (AKTS 4):  Görsel iletişim ve reklam, reklamda yaratıcı düşüncenin oluşturulma süreci, reklamda anlamlandırma süreci ve reklam çözümlemelerinde kullanılan analiz yöntemleri örnek reklam analizleri.
 
HİT313 Dijital Reklamcılık (2-0-2/Z) (AKTS 3): Gelişen iletişim teknolojileri, dijital reklam mecraları ve türleri, yeni tüketiciler, dijital reklam ve hedef kitle etkileşimi, üreten tüketici, interaktivite, kişiselleştirme.
 
SEÇMELİ DERSLER
HİT321 Reklam Fotoğrafçılığı ve Uygulamaları (2-1-3/S) (AKTS 3): Reklam fotoğrafçılığı, kompozisyon, ışıklandırma, kullanılan araçlar ve uygulama ile ilgili teorik bilgiler, dünyadan ve Türkiye’den reklam fotoğrafçılığının çeşitli dallarına ait örnekler, tarihi gelişim süreci, uygulamalar.
 
HİT323 Reklam Antropolojisi (2-0-2/S) (AKTS 3): Antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi, evrenselcilik,  bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik, disiplinlerarasılık, sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli, kültür kavramı, kültürün temel bileşenleri, kültürün epik ve etik yorumları arasındaki farklılık ve kültürel süreçler ve antropoloji teorileri, antropolojik ve etnografik araştırma yöntemleri, kültürel bağlamda üretim tüketim ilişkilerinin kökenleri ve dönemler.
 
HİT325 Rusça (2-0-2/S) (AKTS 3): Temel seviyede Rusça dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
 
HİT327 Reklam Film Yapımı (2-0-2/S) (AKTS 3): Reklam filmlerinde kullanılan çekim açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, sahneden sahneye geçiş yolları ve ses unsuruna ilişkin uygulamalar.
 
 
 
6. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
HİT302 Mesleki Yabancı Dil II (2-0-2/Z) (AKTS 3): Ödev yazımı, sunum yapma, yazılı ifade teknikleri ve anlamlandırma, cümle çevirileri, akademik kavramlar ve deyimsel ifadeler, akademik söz dağarcığı ve terminoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım alanından metinler.
 
HİT304 Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi (2-0-2/Z) (AKTS 4):  Reklam ve Halkla İlişkiler sürece, müşteri temsilciliği ve ajans içindeki rolü, zaman yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve liderlik, süreç yönetimi.
 
HİT306 Web Tasarımı (2-0-2/Z) (AKTS 3): Frontpage, Dreamweaver, Photoshop, Javascript, Corel Draw gibi tasarım programları, web tasarımı için gerekli temel bilgiler ve uygulamalar.
 
HİT308 Medya Reklam Planlama ve Satın Alma (2-2-3/Z) (AKTS 4): Medya planlamaya ilişkin kavramlar, medya araştırmaları, medya planlama süreci, medya planlama ve satın almaya ilişkin temel hesaplamalar, strateji geliştirme, plan oluşturma, uygulama örnekleri ve sunum.
 
HİT310 Staj (0-0-0/Z) (AKTS 8): En az 30 iş günü süreyle halkla ilişkiler ve tanıtım veya reklam sektörü ile ilgili bir işletmede uygulamalı çalışmalar.
 
 
SEÇMELİ DERSLER
HİT320 Küresel Kültür (2-1-3/S) (AKTS 4): Kültür, kültürün gelişim dinamikleri, ekonominin dönüşümü, iletişim alanının dönüşümü, kültürün yeniden yapılanması, küreselleşme olgusu, küresel kültürün bileşenleri.
 
HİT322 İtalyanca (2-2-3/S) (AKTS 4): Temel seviyede İtalyanca dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
 
HİT 324 Reklamcılığın Güncel Sorunları (2-0-2/S)(AKTS 4): Adlandırma sorunsalı, meşruiyet sorunsalı, aracılık işlevi, mesafe ve zaman sorunsalı, aktarım sorunsalı, ekonomi-politik sorunlar, yeni iletişim teknolojileri ve reklamcılık eğilimleri, reklam anlayışları ve kavrayış sorunsalı,  reklam etiği ve yasal düzenlemeler.
 
HİT326 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (2-0-2/S) (AKTS 4): Osmanlı döneminin toplumsal ve kültürel yapısının başlıca özellikleri, Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki toplumsal yapı, Osmanlı-Cumhuriyet ekseninde devam eden ve farklılaşan noktalar, Türkiye'de siyaset ve toplum ilişkileri ve toplumsal katmanlaşma, baskın kültürün öğeleri ve özellikleri.
 
HİT328 Halkla İlişikiler ve Reklamda Strateji Geliştirme (2-0-2/S) (AKTS 4): Strateji kavramı, analitik düşünmenin ilkeleri, brief alma ve yaratım, pazar reklam ilişkisi, kurum imaj algı ilişkisi, araştırma ve durum analizinin işlevi, plan oluşturmanın püf noktaları, yararlanılabilirlikler, proaktivite ve reaktivite, sorunlar ve sorun çözme yöntemleri, itibar katsayısı, kriz yönetimi ve strateji geliştirme.
 
 
7. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
HİT401 Mesleki Yabancı Dil-3 (2-0-2/Z)    (AKTS 3): İletişim ve halkla ilişkiler alanına ilişkin metinlerin İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çevirileri, dinleme çalışmaları.
 
HİT403 İletişim Hukuku ve Etik (2-0-2/Z) (AKTS 2): İletişim hukukunun temel hukuki düzenlemeleri, ifade ve basın özgürlüğünün kapsamı, kitle iletişim araçlarının hukuki düzeni, özel hayatın gizliliği, radyo-tv yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenlemeler ve sınırlamalar, marka-telif hakları gibi medyayı ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler ve kurallar, etik kavramı ve kuramları.
 
HİT405 Medya Okuryazarlığı (2-0-2/Z) (AKTS 3): Medya metinlerinin/iletilerinin hedef kitleler tarafından nasıl tüketildiği ve nasıl anlamlandırılması gerektiği, “Okuryazarlık”, geleneksel anlamda okuma ve yazma yeteneği olarak değil de, görselliğin oldukça etkin olduğu günümüz dünyasında medyanın ürettiği ve sunduğu mesajları doğru biçimlerde çözümleme ve bunları eleştirel anlamda okuyabilme.
 
HİT407 Siyasal İletişim (2-0-2/Z) (AKTS 5):  Siyasal iletişim olgusu ve bununla ilgili temel kavramlar, siyasal iletişim süreci, siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi, farklı siyasal sistemlerde siyasal iletişim olgusu, siyasal iletişim sürecindeki iletişim politikaları, siyasal iletişimin tarihsel gelişim süreci ve siyasal iletişimin araç, yöntem ve teknikleri. 
 
HİT409 Kriz Yönetimi (2-0-2/Z) (AKTS 2):  Kriz yönetimi, krizin tanımı, kriz dönemleri, krizin nedenleri, kriz anında halkla ilişkiler ve itibar yönetimi, kriz iletişimi ve kriz yönetimi süreçlerinin planlanması, kriz yönetimi sürecinde medyanın rolü ve kullanım biçimleri.  
 
HİT411 Dijital Medya Planlama ve Ölçümleme (2-0-2/Z) (AKTS 3): Dijital medya, temel kavramlar, ölçümleme yöntemleri ve hesaplamalar, verilerin yorumlanması, strateji geliştirme, planlama ve dosya oluşturma.
 
SEÇMELİ DERSLER
HİT421 Oyuniçi Reklamcılık (2-0-2/S) (AKTS 4): Yeni iletişim ortamları, dijital reklamcılık, transmedya öykü anlatımı, oyun temelli reklam anlayışının gelişimi, oyun içerisinde ürün ve marka yerleştirme, metinlerarasılık, stratejiler ve uygulama örnekleri.  
 
HİT423 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları (2-1-3/S) (AKTS 4): Sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler ve bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma yönelik sorumluluk ve hizmet faaliyetleri konusunda neler yapabilecekleri, sosyal sorumluluk kavramı, sosyal sorumluluğun tarihsel süreci, kurumsal sosyal sorumluluk, ulusal ve uluslararası boyutta kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluğun amacı ve projelendirme süreci, örnek projeler ve uygulama.
 
HİT425 Sanat Kültür ve Toplum (2-0-2/S) (AKTS 4):  Sanatın sosyolojik perspektif açısından olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler, sanat kavramsallaştırmasındaki değerler ile sosyal kurumlar arasındaki (ekonomi, siyaset, din, kültür, uygarlık) ilişkilerin analizi.
 
HİT427 Halkla İlişkilerde Girişimcilik (2-1-3/S) (AKTS 4): Girişimcilik kavramı, girişimciliğin bileşenleri, girişimcinin nitelikleri, yönetim yeteneği, planlama, başarılı girişimcilik öyküleri, halkla ilişkilerde girişimcilik uygulamaları.
 
HİT429 Turizm ve Sağlık İletişimi (2-0-2/S) (AKTS 4): İki ayrı alan olan turizm ve sağlık iletişimi perspektifinin kuramsal alt yapısı, turizm iletişimi faaliyetleri geliştirebilmek üzere kullanılan yöntem ve stratejiler, halkla ilişkiler, sağlık ve turizm medya kampanyalarında kullanılan yöntem ve araçların turizm iletişimi perspektifinden değerlendirilmesi, turizm iletişimi konularına ilişkin eleştirel düşünceler gibi konular ele alınacak ve  örnek çalışmalar.
 
HİT431 Kültürlerarası İletişim (2-0-2/S) (AKTS 4): Kültür ve iletişim kavramları, kültürlerarası iletişim olgusu ve kültürlerarası iletişim disiplinin tarihsel gelişimi, kültürlere yönelik emik ve etik yaklaşımlar, etnomerkezcilik, stereotipler ve önyargılar gibi kültürlerarası iletişim sürecinde ortaya çıkan bariyerler, kültürlerarası iletişim kuramları ve kültürlerarası iletişim yeterliliği.  
 
HİT433 İkna Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim (2-0-2/S) (AKTS 4): İletişim ve insan ilişkilerinin temelleri, ilişki kurmanın psikososyal dinamikleri, ikna kavramı, iknanın toplumbilimsel ardalanı, iknaya yönelik psikolojik yaklaşımlar. 
 
 
8. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
HİT402 Mesleki Yabancı Dil-4 (2-0-2/Z) (AKTS 3): Alana ilişkin ileri düzey çeviri çalışmaları, yazım, sunum ve etkili bir sunum konusunda örnekler.
 
HİT404 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar (2-0-2/Z) (AKTS 3): Dijital medyanın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan dönüşüm, yeni teknolojiler, yeni reklam ortamları ve mobil uygulamalar,.  
 
HİT406 İleri Düzey Halkla İlişkiler Uygulamaları (3-0-3/Z) (AKTS 5):  Araştırma, analiz, planlama, uygulama ve değerlendirme adımları, yaratıcı bir stratejiyle birlikte geniş kapsamlı ve etkili faaliyetleri yürütme becerileri, örnek uygulamalar.
 
HİT408 Mezuniyet Projesi (0-2-1/Z) (AKTS 7):  Danışman gözetiminde, bir halkla ilişkiler ya da reklam sorunsalını uygun yaklaşım, kuram ve yöntemle ilişkilendirerek, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında bir proje ortaya koyma ya da kapsamlı bir araştırma yapma.
 
SEÇMELİ DERSLER
HİT420 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0-2/S) (AKTS 4): Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş ve insan kaynakları yönetimi kavramı, insan kaynakları yönetimini etkileyen faktörler, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları, insan kaynakları yönetimi planlaması, eğitim yönetimi, kariyer yönetimi, performans yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi.
 
HİT422 Kurumiçi İletişim ve İşgören Psikolojisi (2-0-2/S) (AKTS 4): Kişisel ve iş yaşamında karşılaşılacak iletişim problemlerine ilişkin çözüm üretimi, kurumsal iletişimin bileşenleri, örgüt psikolojisi, çalışan etkileşimleri, empati kavramı, empatinin gelişimi, empatik iletişim kavramı.
 
HİT424 İletişim Psikolojisi  (2-0-2/S) (AKTS 4): İletişimin bileşenleri, insani ilişkilerin temelleri, iletişim psikolojisinin ana hatları, benlik kavramı, biz ve toplumsal kavramı, performe etme ve roller, psikoloji kuramları bağlamında iletişim.
 
HİT426 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar (2-0-2/S) (AKTS 4): Halkla ilişkiler ve iletişim alanındaki en güncel kavramlar, yöntemler, stratejiler ve trendleri, sürdürülebilir gelişme için kurumsal düzeyde halkla ilişkiler, sponsorluk, ilişki yönetimi, viral pazarlama ve halkla ilişkilerde mükemmellik yaklaşımı.
 
HİT428 Medya ve Toplumsal Temsil (2-0-2/S) (AKTS 4): Bir toplumdaki kimlik, cinsiyet, ya da sınıf temelli farklı aidiyet bağlarının medya düzleminde nasıl temsil edildiği farklı temsil yaklaşımlar, toplumsal temsiller bağlamında ana akım ve alternatif medya temsilleri arasındaki farklılıklar, örnek olaylar ve araştırmalar. 
 
HİT430 Küresel Pazarlama (2-0-2/S) (AKTS 4): Ekonominin dönüşümü, Fordizm, Post-Fordizm, iletişim alanının dönüşümü, pazarlamanın yeniden yapılanması, küreselleşme olgusu, küresel pazarlamanın bileşenleri ve yeni pazarlama eğilimleri.