Ders İçerikleri

OMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
 
I.YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

TDİ101-Türk Dili-I (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
ATİ101-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce
YDİ101-Yabancı Dil-I (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
RTS101-İletişim Bilimine Giriş (3-0-3/Z)(AKTS: 4): Radyo-Tv Sinema alanının temel dereslerinden olan İletişim Bilimine Giriş dersinde; iletişimin temel yaklaşımları, fonksiyonları, etkileşim olarak iletişim süreci, iletişim aracı olarak dil, sözlü-yazılı- sözsüz iletişim, iletişim ve medya sorunları, ikna edici iletişim, ulusal- uluslar arası iletişim, kitle iletişiminin temel kuram ve fonksiyonları bunların toplum açısından önemi gibi konularda tartışmalar yürütülecektir.
RTS103-Temel Fotoğrafçılık (2-1-3/Z)(AKTS: 5): Bu dersin temel amacı fotoğraf alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Derste fotoğrafçılığın tarihçesi, dijital gelişmeler, fotoğraf makinesinin teknik özellikleri, kullanımı, çekim ilkeleri üzerinde durulacak, fotoğraf çekimi ve laboratuar ortamında uygulama çalışmaları yürütülecektir. Laboratuarda kullanılan kimyasalların özellikleri, araç ve gereçler, film banyo ve baskı teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir.
RTS105-Hukukun Temel Kavramları (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Dersin konusunu; hukukun dalları, Türk pozitif hukukunun kaynakları; hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikler, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorum; kişi ve kişilik; kişiliğin korunması, haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler oluşturmaktadır. Ders Radyo-Tv ve Sinema öğrencilerine hukuk alanının temel kavramlarını tanıtmayı amaç edinmektedir.
RTS107-Sosyolojiye Giriş (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Derste sosyolojinin temel kavramları; toplum, grup, sosyalleşme, kültür, toplumsal etkileşim, tabakalaşma, güç, otorite, kentleşme, sosyal değişme, küreselleşme, temel sosyolojik kurumlar; aile, ekonomi, siyaset, eğitim ve din vb. konular ele alınacaktır. Ayrıca kitle iletişim aygıtlarının toplumsal etkileri sosyolojik bakış açısıyla incelenecektir.
RTS109-Radyo, Televizyon ve Sinemanın Teknik Temelleri (2-1-3/Z)(AKTS: 5): Derste radyo, televizyon ve sinema mecralarının temelini oluşturan teknik unsurların giriş düzeyinde tanıtılması amaçlanmaktadır. Radyo frekansı, yayıncılık türleri, radyo ve televizyon yayınlarının yapılma yöntemleri, radyo, televizyon ve sinemada kullanılan teknik cihazlar, görüntü tekniği gibi konularda temel bilgilerin aktarılması, ayrıca stüdyoda yapılacak uygulamalar ve yayın kuruluşlarına yapılacak geziler kapsamında edinilen bilgilerin pekiştirilmesi planlanmaktadır.
RTS121-Bilgisayar Uygulamaları (2-1-3/S)(AKTS: 4): Dersin amacı, bilgisayarın temel kavramlarını ve donanım bileşenlerini öğrenciye tanıtmak ve öğretmektir. Bilgisayar üzerinde belge hazırlama, tablo hazırlama; sunum programı özelliklerini öğrenme ve uygulamaları hazırlayabilme; bilgisayarı oluşturan donanım, yazılım, Mac işletim sistemi, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint gibi uygulamaların öğretilmesine yöneliktir. Dersi tamamlayan öğrenci hem temel PC teknolojisi ve programlarını hem de Macintosh temelli bilgisayar uygulamalarına hakim olacaktır.
ENF101-Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-0-3/S)(AKTS: 4): Bu ders bilgisayar terminolojisinin ve bilgisayar parçalarının tanıtımı amaçlamakta ve PC tabanlı yazılım kullanımı için temel kavramları sağlamaktadır. Bilgisayar donanımı ve çalışması, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, ağlar ve bilgisayar iletişimi, İnternet ve İnternet ağı içerikleri şeklinde konulardan oluşmaktadır. Gelecekte iş alnında kullanılacak bilgisayarlara ağırlık verilmiştir. Ders ve ders dışı faaliyetlerle yapılacak uygulamalarla pekiştirmeler gerçekleştirilecektir.

II. YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

TDİ102-Türk Dili-II (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
ATİ102-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce
YDİ102-Yabancı Dil-II (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
RTS102- Kitle İletişim Kuramları (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Kitle iletişimini, iletişimden ayırt ederek, kitle iletişim alanı tanımlanacaktır ve bu alana özgü temel bilgiler verilecektir. Medyanın toplumsal yapılara olası etkileri: İdealist, materyalist, özerklik ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri tartışılacaktır. Bilimsel araştırmaya dayalı kitle iletişim kuramları: Lasswell kuramı, iki basamaklı akış kuramı, gündem koyma ve saptama kuramı, kullanım ve doyum kuramı ve kültürel göstergeler yaklaşımı anlatılacaktır.
RTS104-Kitle İletişim ve Siyaset (3-0-3/Z)(AKTS: 4): Ders kapsamında öncelikle siyaset olgusunun teorik çerçevesi ele alınarak, siyaset, iktidar, otorite ve meşruiyet kavramları değerlendirilmekte ve devlet sorunsalına tarihsel arka plandan günümüze dek geçirdiği dönüşümler çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Devletin ortaya çıkışı ve devlet hakkındaki teorilere de ders kapsamında yer verilmektedir. Ders kapsamında aktarılan konulardan bir diğeri siyasal ideolojiler ve sistemlerdir. İdeoloji kavramıyla birlikte çağdaş siyasal ideolojiler karakteristik özellikler bağlamında ders kapsamında incelenmekte, ayrıca genel olarak siyasal sistemler ve hükümet sistemleri üzerinde de ders çerçevesinde yoğunlaşılmakta, sistemler karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınmaktadır. Dersin temel ilgi alanlarından olan siyasetin toplumsal ve kurumsal boyutları incelenirken, siyasal kültür, siyasi partiler, seçim sistemleri, kamuoyu, kitle iletişim aygıtlarının kamuoyu oluşturmaktaki yeri ve baskı grupları da ayrıntılı biçimde tarihsel, sosyolojik eksende aktarılmaktadır. Türkiye’de Cumhuriyetten sonra öne çıkan başlıca siyasi dinamikler, 1950’li yıllarda göç, kentleşme ve devamında modernleşme hareketleriyle birlikte yaşanan siyasi dönüşüm irdelenecektir. Din ve siyaset, kadın ve siyaset, siyaset ve çevre sorunsallarına da ders kapsamında yer verilecektir. Ayrıca işlenen konuların kitle iletişimi alanıyla olan ilintileri üzerinde durulmakta, tartışılan kavramlar özellikle iletişim alanıyla olan ilişkileri bağlamında irdelenmektedir.
RTS106-Dünya Sinemasına Giriş (3-0-3/Z)(AKTS: 4): Dünya Sinema tarihinin, toplumsal bağlantılarıyla ilişkili olarak inceleneceği bu derste sinema endüstrisinin gelişimi, sinema akımları, öne çıkan türler vb. ele alınacaktır. Ders özellikle XX. Yüzyılın ilk yarısını kapsayan döneme yoğunlaşacaktır. Sinemasal eserlerden hareketle toplumların geçirdiği toplumsal ve siyasal değişimlere de değinilecektir.
RTS108-Radyo Programcılığı (2-1-3/Z)(AKTS: 4): Bu derste radyo yayıncılığının temel ilkelerinin, radyoların kurumsal yapısının ve radyo için program üretim sürecindeki “Yapım öncesi, Yapım, Yapım sonrası”  temel prensiplerinin, tekniklerin ve radyo terminolojisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Radyonun genel özellikleri; bir radyo programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar (dili, içeriği, hedef kitlesi vs.); programcının bilmesi gereken temel radyo teknik özellikleri (stüdyo ve stüdyonun özellikleri, mikrofon türleri, bantlar, kurgu, zamanlama); müzik terimleri; müzik ve efekt kullanımı gibi konular ele alınacak ve uygulamalar yapılacaktır.
RTS110-Televizyonculuğa Giriş (2-1-3/Z)(AKTS: 5): Derste televizyonun tanımı ve tarihçesi, televizyon yayınlarının örgütlenmesi, televizyonun işlevleri ve yayın türleri, Televizyonun diğer yayın mecralarıyla ilişkileri ve birbirlerine olan etkileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca televizyon stüdyosunun tanıtılması ve rejinin yapısının ve kullanımının anlatılması planlanmaktadır.
RTS112-Fonetik ve Diksiyon (1-2-2/Z)(AKTS: 4): Bu dersin amacı; konuşma niteliklerini geliştirmek, alışkanlıkların konuşma üzerindeki engellerini kaldırmak, nefes, ses oluşturma ve artikülasyon çalışmalarını şiir ve dramatik metinleri temel alarak yapmaktır. Ders, ayrıca doğru nefes alma teknikleri, diyaframdan nefes alabilmenin öğretilmesi, uzun metinlerde nefesini doğru kullanabilme, dil tembelliklerini ortadan kaldırabilmek için tekerleme çalışmaları, tonlama ve vurgu çalışmaları, doğru Türkçe sesleri çıkarabilme çalışmaları, metinler üzerinde çalışmalar, konuşma ve sunum metinleri hazırlama tekniklerinin öğretimini hedeflemektedir.
 
 
 
III.YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

RTS201-Mesleki Yabancı Dil I (3-0-3/Z)(AKTS: 3) : Ders ilgili yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılacaktır. Derste eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzemelerin yardımıyla sinema ve televizyon terminolojisine ilişkin İngilizce kavramlar öğretilecektir.
RTS203- İletişim ve Medya Tarihi (2-0-2/Z)(AKTS: 3): İletişim ve tarih arasındaki ilişkilerin tespiti için iletişimin tarihine derinlemesine bakılacaktır. İletişim tarihi çözümlemelerinde iletişimin nasıl anlamlandırılması gerektiği tartışılacak, iletişimi siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıyı dışarıda bırakarak belli bir çerçeveye sıkıştırıp tanımlamanın ve anlamlandırmanın sorunlu yönleri ele alınacaktır. Bunların yanı sıra özellikle radyo, televizyon ve sinemanın kuruluşundan itibaren tarihleri ve gösterdikleri gelişimler incelenecek, sinemayı hazırlayan araçlar ve kişiler ders kapsamında sunulacaktır.
RTS205-Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı (2-2-3/Z)(AKTS: 4): Grafiğin ana prensipleri ve Bilgisayarda Grafik tasarım ve düzenlemeleri analiz etme ve düzenleme teknikleri öğrencilere uygulamalı olarak öğretilecektir.
RTS207-Çağdaş Dünya Sineması (3-0-3/Z)(AKTS: 4): Dünya sinemasında özellikle II. Dünya savaşından sonra oluşan değişimleri bilmelerini ve gelişen çağdaş akım ya da olayların, modern sinemaya katkılarını tanıma ve anlayabilmelerini sağlamak amacıyla, öğrencilerin Free Sinema, Fransız Yeni Dalga Sineması, Yeni Sinema, Üçüncü Dünya sineması, Genç Alman Sineması, Yeni gerçekçilik sonrası İtalyan Sineması, Amerikan Bağımsız Sineması gibi, önemli sinema akım ve anlayışlarını tanıması sağlanacaktır. Bu sinema olaylarını gerçekleştiren ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel durumlarını yorumlayabilmek, sinema olaylarının örnek filmlerini tanımaları ve önemli yönetmenlerini bilmelerini, bu sinema olaylarının dünya sinemasına ve modern sinemaya katkılarını öğrenmelerini için gerekli temel bilgiler anlatılacaktır.
RTS209-Kamera ve Aydınlatma Teknikleri (2-1-3/Z)(AKTS: 4): Kamera ve Işık kullanımı hakkındaki temel bilgiler öğrencilere aktarılacak, medya sektöründe çalışacak öğrencilere temel düzeyde kamera, Tv stüdyosu ve ışıklandırma teknikleri hakkında eğitim verilecektir. Bu teknik eğitim ders sorumlusu eşliğinde öğrencilere uygulamalı olarak öğretilecektir.
RTS211-Kurgu Kuram ve Uygulamaları-I (2-2-3/Z)(AKTS: 5): Sinema ve televizyonda kurgu sürecinin gelişimi (D.W. Griffith, Eisenstein, Pudovkin, Kuleşov ) ve temel ilkeleri, kurgu türleri, kurgunun görsel anlama etkileri, analog ve sayısal video formatları ve işletim farklılıkları, kurgu dilinin temel anlatı teknikleri, sayısal kurgu donanım ve programları, temel görsel ve özel efektler, kurguda görüntü ve ses düzenlemeleri hakkındaki bilgiler Dünya Sineması’ndan örneklerle öğrencilere aktarılmaktadır.
RTS213-Sosyal Psikoloji (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Sosyal psikoloji tarihindeki temel konular ve araştırmalar; sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar; sosyal algı ve atıflar ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Ayrıca kimliklerin psiko-sosyal işlevi ve inşası; kalıpyargı ve önyargı; benlik, kültür ve toplum; sosyal ve kolektif hafıza konuları ele anılacak, ders boyunca çeşitli iletişim ve medya konuları sosyal psikolojinin temel kuram ve yaklaşımları temelinde değerlendirilecektir.
RTS221-Sunuculuk ve Spikerlik (1-2-2/S)(AKTS: 4): (Öğrencinin bu dersi alabilmesi için “RTS112-Fonetik ve Diksiyon” dersinden başarılı olmuş olması gerekmektedir.) Radyo ve televizyon alanında sunuculuk ve spikerlikle ilgili teknik detaylar anlatılacak, medya sektöründe çalışacak öğrencilerin temel düzeyde bu iki kavram üzerine teknik bilgiye sahip olması hedeflenecektir. Ayrıca uygulamalı olarak öğrenilecek bu derste, diksiyon, düzgün Türkçe kullanımı, beden dili ve kinesics gibi konularda detaylı bilgi aktarılacaktır.
RTS223-Radyoda Dramatik Yapımlar ve Dublaj (1-2-2/S)(AKTS: 4): Radyoda dramatik yapımlar, kitle iletişim aracının ortaya çıkmasından bu yana dramatik alanda dinleyiciye birçok farklı amaçlarla sunulmuştur. Ses odaklı bir iletişim aracı olan radyo için üretilen bu sanatsal ve popüler eserler, sesler temel alınarak görsel metinler üretmek amaçlanır. Hem dramatik öğeleri göz ününde bulundurmak, yaratım süreci içinde sanatsal yeteneği geliştirmek ve radyo oyunu gibi dramatik yapımların kendine has tekniklerinde yetkinlik kazanmak dersin içeriğini oluşturur. Dersin bir bölümü de görsel ve işitsel medyada kullanılan dublaj yönteminin incelenmesine ayrılmaktadır. Bu kapsamda dublaj sanatçılığı ve dublaj tekniği de dersin kapsamına girmektedir.
RTS225- Foto Muhabirliği (1-2-2/S)(AKTS: 4): Dersin çıkış noktası haber fotoğrafının nasıl üretilmesi gerektiği ve haber fotoğrafının gazetede ve televizyonda yer alabilme kriterleridir. Özellikle ulusal ve yerel basında fotoğrafçı ya da foto muhabiri olarak çalışacak öğrencilerin fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Aynı zamanda basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi anlatılacaktır. Gazetelerin ideolojik kimlikleri ile doğru orantılı olarak kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özellikleri üzerinde durulacaktır. Tüm bu konular Radyo-Tv Sinema bölümü öğrencilerinin aktif katılımıyla uygulamalı olarak işlenecektir.
 
IV. YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

RTS202-Mesleki Yabancı Dil-II (3-0-3/Z)(AKTS: 3): Bu derste ilgili yabancı dilde akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri ve anlamlandırma, cümle çevirileri, akademik kavramlar, ve deyişsel ifadeler, akademik söz dağarcığı ve terminoloji öğretilecek, sinema televizyon alanından metinler incelenecektir.
 RTS204-Senaryo Yazarlığı (2-1-3/Z)(AKTS: 4): Senaryo yazarlığının temel ilkeleri, öykü yazımı, karakter yaratma, diyalog yazımı ve bir olayın, toplumsal, kültürel veya siyasal bir sorunun metne dönüştürülmesi, sinemaya veya televizyona aktarma, sahneleme gibi konular dersin kapsamını oluşturmaktadır. Dersin işleyişi esnasında örnek senaryolar incelenecek, öğrencilerin senaryo yazmaları sağlanacak ve öğrenci senaryoları üzerinde tartışmalar yürütülecektir.
RTS206-Kurgu Kuram ve Uygulamaları-II (2-2-3/Z)(AKTS: 5): Temel kurgu mantığını ve içeriğini öğrenen öğrenci; Sahne, Plan, Sekans, Kamera Ölçekleri ve Sinopsis ile sözlü olarak verilen kelimelerden öykü tasarlarken, film karelerinden de öykü kurgulayacaktır. Ayrıca öğrenciye film izleyerek kurgu hatalarını saptaması öğretilecektir. Sinemanın tüm sistematik içerisinde öğrenilmesiyle öğrencilerin bu konuda bireysel yetilerinin yükseltilerek onların uygulamalı olarak kurgu yapabilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır.
RTS208-Radyo-Tv’de Haber Yazımı (2-1-3/Z)(AKTS: 3): Bu ders öğrencileri televizyon haberciliği alanında temel bilgilerle donatmayı hedefler. Ders, belirli modeller üzerine kurulu Radyo Televizyon haberciliğini öngörür. Haber kaynaklarına ulaşma, haber toplama, haber değerlendirme, haber yazma üst düzey teknikleri anlatılır ve uygulanır. Öğrenciler arasından haber ekipleri oluşturularak, haber değerlendirme ve  grup çalışması yapılacak ayrıca toplumun gündemi özenle izlenecek ve haber kaynakları geniş bir yelpazede değerlendirilecektir. Ayrıca televizyonun ve özellikle de haber programlarının toplumu bilgilendirme konusundaki gücü ve etkisi vurgulanarak öğrencilere haberciliğin tüm ilkeleri ve bir haberin yapılması sırasında yaşanan evreler uygulamalı olarak aktarılmaya çalışılacaktır.
RTS210-Türk Sineması (3-0-3/Z)(AKTS: 4): Dünya sinemasındaki gelişmelere bakarak Türk sinemasının ortaya çıkışı, geçirdiği evreler dünden bugüne dönemsel olarak ele alınacaktır. Türk Sinemasının Çağdaş Sinema anlayışına geçişte ulaştığı nokta ve mevcut koşulları irdelenecektir.
RTS220- Dijital Fotoğrafçılık (1-2-2/S)(AKTS: 4): Dijital fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanları doğru şekilde kullanabilme yetisi, Photoshop ve diğer görüntü işleme programları hakkında teknik detaylar uygulamalı olarak öğretilecektir. Fotoğrafların manipülasyonu ve Fotoğrafik estetik ve yaratıcılık hakkında bilgiler verilecek, sayısal fotoğraf çekiminde beceri kazandırmak hedeflenmektedir.
RTS222-Sinema ve Mitoloji (2-0-2/S)(AKTS: 4): Bir disiplin olarak mitolojinin, doğuşu, kavramsal açılımı,  anlamı, uygarlık tarihine etkileri, tarihsel gelişimi ve toplumsal hayata özgü yansımaları ele alınacak ayrıca mitolojik unsurların sinemada kullanımı üzerinde durulacaktır. Film örnekleri incelenerek öğrencilerin zihninde sinemasal anlatıda mitolojik arkaplanın nasıl kullanıldığına ilişkin bir bakış oluşturulması hedeflenmektedir.
RTS224-Radyo Program Uygulamaları (1-2-2/S)(AKTS: 4): Radyo program yapım tekniklerini içermektedir. Çeşitli radyo program türlerine ilişkin bilgilerin verildiği ders süresince öğrenciler, radyo programı için farklı yazım tekniklerini, radyo program önerisi hazırlamayı, radyo program yapımında digital teknolojileri kullanmayı öğrenmektedirler. Böylelikle öğrencilere radyoya yönelik teknolojik bilgi ve uygulama ve radyoculuk konusunda bilinmesi gereken bilgi ve teknikler öğretilir. Radyo-Tv ve Sinema bölümü öğrencilerinin bu bilgileri fakülte bünyesinde bulunan radyoda uygulamalı olarak kullanmaları amaçlanır.
RTS226-Televizyon ve Sinema Reklamcılığı (2-0-2/S)(AKTS: 4): Radyo-Tv Sinema öğrencilerine, reklamcılığın temel kavramları, reklamcılığın işleyiş süreci ve ekonomik detayları, reklamcılık stratejileri, medya planlaması, yerel, ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin nasıl işlediği konusunda temel bilgiler verilecektir. Ayrıca televizyon ve sinemada reklamın nasıl kullanıldığı, bu mecralara yönelik reklam üretimi sürecinin nasıl gerçekleştiği üzerinde durulacaktır.
 
V. YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

RTS301-Mesleki Yabancı Dil-III (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Öğrencilerin akademik okuma, anlama ve çeviri yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanan bu derste, sinema ve televizyon alanıyla ilgili mevzuat ve yayınlar ilgili yabancı dilde incelenmekte ve çeviriler yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır. İlgili yabancı dildeki temel alan terminolojisi, kavramlar, fiiller, ifade etme şekilleri ve deyimler üzerinde durulacaktır.
RTS303- Sinema Sosyolojisi (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Sinemanın sosyolojik temelli olgu ve sonuçları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, onların gelecekte bu konu hakkındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini idrak etmelerini sağlamak dersin temel amacıdır. Derste; sinemanın toplumsal yönü ve topluma etkisi, tanımlar, teoriler, kavramlar ve yaklaşımlar, güncel olaylar ve bu olaylar üzerinde tartışmalar yapılması hedeflenmektedir.
RTS305- Göstergebilim (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Göstergebilim kavramı, bu kavramın tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca ışığın fiziksel özellikleri ve ışığın görüntülerde anlam yaratma özelliği, göz, retina ve beynin ilişkisi, temel görsel iletişim elemanları, görsel iletişimin duyusal ve algısal teorileri, medyada yer alan görüntüleri kişisel, teknik, tarihsel, kültürel, etik ve eleştirel olmak üzere farklı bakış açılarından okuyabilme konularında temel bilgiler verilecektir. Göstergebilimsel kurama katkı sağlayan düşünürler, göstergebilimin temelleri ve tarihsel gelişim sürecinin aktarılması hedeflenmektedir.
RTS307-Belgesel Sinema (2-1-3/Z)(AKTS: 4): Dersin amacı, belgesel sinemanın tarihsel gelişimini örnekler izleyerek tartışmak ve belgesel sinemanın “gerçeklik” ve “nesnellik” özelliklerini ve sorunlarını, değişim ve gelişimini ele almaktır. Bu çalışmalar sırasında sosyal gerçeklik, propaganda, sanat ve belgesel ilişkisi incelenerek, Türkiye'de ve dünyada belgesel sinemanın gelişimi de tartışılacaktır.
RTS309-TV’de Program Yapımı (2-1-3/Z)(AKTS: 4): Ders, televizyon yayıncılığını kendine bağımlı hale getiren televizyon programı türlerinin gelişimini, yöntemlerini, günümüzdeki uygulamalarını, önemini ve televizyon kanallarının program planlama stratejilerine nasıl yön verdiği konularını içermektedir. Televizyon program türleri ve yapımı, televizyonların idari yapısından, reklam gelirlerine, haberlerden, program içeriklerine kadar her şeye yön vermektedir. Bu noktada uygulamalı olarak işlenecek olan ders, gelecekte televizyon kanallarında çalışmak isteyen Radyo-Tv ve Sinema bölümü öğrencilerine altyapı oluşturması hedeflenmektedir.
RTS311-Görsel Kültür (2-0-2/Z)(AKTS: 2): Bu ders kapsamında görsel kültürün genel bir tarihsel arka planı; tarihsel konumu ile kitle kültürü / popüler kültür, yüksek kültür ürünleri, resim, heykel, mimarlık, sinema, sahne sanatları, kinestetik, mim, drama, sanat, Göktürk ve Uygur tablet ve papirus erken yazılı İşleri, Binbir Gece Masalları, sessiz sinema video klip art ve kültürlerarası etkileri gibi konuların aktarılması hedeflenmektedir.
RTS321-Senaryo Uygulamaları ve Dramaturji (2-1-3/S)(AKTS: 4) : Ders, sinema dramaturjisi, sanat tarihi perspektifinde sinemanın yeri, sinema kompozisyonu, bir senaryonun yapısı ve elemanlarını içermektedir. Film yönetmeni, senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, müzisyen oyuncu, kurgucu ve tüm sinema çalışanları için önemli olan sinema dramaturjisi dersi, bir sinema filminin düşüncesinden, senaryo özeti, film öyküsü, senaryo ve kurgulanmış film olarak izlenmeye hazır bir sanat yapıtı olana kadar tüm aşamalarını yapı, doku ve anlam bakımından incelemeyi, sinema sanatının diyalektiğini ve dünya sanat tarihi perspektifinde onu özümsemeyi amaçlamaktadır. Ders uygulamalı olarak işlenecek ve öğrencilere senaryo yazımı ve dramaturji alanında gerekli pratik bilgi sağlanmaya çalışılacaktır.
RTS323-Dijital Efekt Uygulamaları-I (2-1-3/S)(AKTS: 4): (Bu ders “RTS326 Dijital Efekt Uygulamaları-II” dersinin ön koşuludur.) Bu dersin amacı öğrencilerin televizyon ve sinemada kurgunun bilgisayar ortamında yapılmasını öğrenerek kurgu konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Efekt programları yardımıyla videoların, grafik, müzik, ses efekti ve yazı ile anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi gösterilecek, temel efekt çeşitleri açıklanarak, ses-video teknikleri uygulanacaktır. Temel geçiş efektleri, ses, ses efekti, grafik ve müzik uygulamaları, archive, trimming, organize, editing, reconnect, convert çeşitleri, video-ses renderı ve KJ yapabilmek için LiveType programı kullanımı ve uygulaması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
RTS325-Sinema, TV’de Ses, Müzik ve Dublaj (2-0-2/S)(AKTS: 4): Sinema ve Televizyonda görüntü kadar önemli olan sesin ve müziğin temellerinin ve tekniğinin öğretilmesini hedeflemektedir. Sesin tanımı ve temel özellikleri, ses kayıt ve müzik yapım tekniklerinin incelenmesi, mikrofon teknikleri, bilgisayarda ses kayıt ve editing işlemleri öğretilecektir. Konuyla ilgili bilgisayar programlarıyla öğrencilerin uygulamalı çalışmalar yapmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca dublaj tekniği üzerinde durulması ve uygulamalı dublaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
RTS327- Web Tasarımı (1-2-2/S)(AKTS: 4): (Bu ders “RTS320-Web Tasarım Uygulamaları” dersinin ön koşuludur.) Web tasarımıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğrenmesi hedeflenmektedir. Web tasarımında, temel kavramlar ve teklikler, görsel materyaller, fotoğraf, resim, font vb. unsurların kullanımı üzerinde durulacak, öğrencilere örnek web sitesi hazırlatılarak ilgili bilgisayar programlarında uygulamalar yaptırılacaktır. 
RTS329-Kamuoyu ve Medya (2-0-2/S)(AKTS: 4): Kamuoyu ve medya ilişkisi bütün yönleriyle incelenecek bu bağlamda; kamuoyu, medyanın kamuoyu oluşturmaya etkileri, kamuoyu oluşumuyla ilgili klasik ve modern kuramlar, otoriter ve demokratik sistemlerde medyanın niteliğini ve küreselleşen dünyada medyanın rolü ve bu rolün demokratikleşme sürecine etkisi tartışılacaktır. Kamuoyu çeşitleri, kamuoyunu besleyen kaynaklar, tutum ve kanaat kavramlarının iletişim açısından önemi, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturmaya etkisi gibi başlıklar etrafında medya ve kamuoyu ilişkisi ortaya konulacaktır.
RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (1-2-2/S)(AKTS: 4): Fotoğrafçılığın farklı türlerinde ne tür yaratıcı çekimlerin yapılabileceği üzerinde durulacaktır. Öğrencilere sanatsal bir göz kazandırabilmek üzere farklı sanatçıların sanatsal fotoğrafları gösterilerek üzerine derinlemesine analizler yapılacaktır. Böylece görsel estetiği yaratan etkenler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin de yaratıcı fotoğraflar üretebilmeleri için uygulamalar yapılacaktır.  
 
VI. YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

RTS302-Mesleki Yabancı Dil-IV (2-0-2/Z)(AKTS: 3): İletişim alanına ilişkin metinlerin ilgili yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden diğer dile çevirilerinin yapılacağı bu derste öğrencilerin İngilizce okuma, anlama ve çeviri yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.
RTS304-İletişim Sosyolojisi (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Sosyoloji teorileri içinde iletişim ve medyanın yeri , iletişim sosyolojisinin konusu ve araştırma yöntemleri, medya teorilerine sosyolojik bakış, medyanın toplumsal tarihi, görsel, işitsel ve yazılı medyanın toplumsal etkileri gibi konular incelenecektir. Siyaset, ekonomi, eğitim, ideoloji gibi alanlarla medyanın ilişkilerini konu alan metinler üzerinden tartışmalar yürütülecektir.
RTS306-Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Radyo-Televizyon ve Sinema alanını çerçeveleyen önemli yasal düzenlemeler dersin kapsamını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, sansür, medya ve devlet ilişkileri, toplumsal değerlerin nasıl ve kimler tarafından tanımlandığı, devlet ile sanatçıların ve gazetecilerin ilişkileri, medya hukukunun ticari hakları koruması, medya hukukundaki kişisel haklar ve internetteki yasal düzenlemeler gibi medyanın sosyal, ticari ve siyasi bağlamlar arasındaki konumu tartışılacaktır.
RTS308-Deneysel Sinema ve Kısa Film Uygulamaları (2-1-3/Z)(AKTS: 5): Kısa film ve deneysel film türlerinin yapım ve yönetim sürecine ilişkin teorik bilgiler aktarılacak ve öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla ilgili türlerde filmler yapmaları istenecektir.
RTS310-Sinema Kuramları ve Estetiği (3-0-3/Z)(AKTS: 4): Sinema tarihinde önemli bir yeri olan sinema kuramlarının ve yönetmenlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Sinema sanatının oluşumundan bu yana, bu sanat içinde ortaya çıkan temel kuramların, sinemaya getirdiği yenilikler, anlatım biçimleri ve bu akımları uygulayan yönetmenlerin tanıtımı yapılacak, estetik kavramı üzerinde durulacak, sinema ve estetik arasındaki ilişki incelenecektir.
RTS320-Web Tasarım Uygulamaları (2-2-3/S)(AKTS: 4): (Öğrencinin bu dersi alabilmesi için “RTS327- Web Tasarımı” dersinden başarılı olmuş olması gerekmektedir.) Web Tasarımı dersi kapsamında öğrenilen bilgilerin çeşitli uygulamalar yapılarak pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerin kendilerine ait bireysel web sayfası tasarlamaları ve belirlenen yaratıcı uygulamaları yaptıkları web sayfasında gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.
RTS322-TV Program Uygulamaları (2-1-3/S)(AKTS: 4): Program yapım süreçleri, programın amacı, hedef kitle analizi, program türleri ve yapım aşaması, prodüksiyon organizasyonu üzerinde durulacak ve öğrencilere uygulamalı olarak program yapımı öğretilecektir. Ayrıca öğrencilerin proje aşamasından post prodüksiyon aşamasına kadar kendi programlarını çekmeleri planlanmaktadır.
 
RTS324-Dijital Efekt Uygulamaları-II (2-1-3/S)(AKTS: 4): (Öğrencinin bu dersi alabilmesi için “RTS323 Dijital Efekt Uygulamaları-I” dersinden başarılı olmuş olması gerekir.) Bu derste, öğrencilerin Dijital Efekt Uygulamaları-I dersinde öğrendikleri program uygulamalarını ileri düzeyde kullanma becerisi kazanmak üzere çalışmalar yürütülecektir. Bu çerçevede kullanılan bilgisayar programlarının detaylı incelenmesinin yanında, hazırlanacak projeler kapsamında, edinilen yeteneklerin uygulamalı olarak da geliştirilmesine çalışılacaktır.
RTS326-Belgesel Film Uygulamaları (2-1-3/S)(AKTS: 4): Öğrencilerin Belgesel Sinema dersinde edinilen bilgileri, hayata geçirmeleri ve hazırlayacakları belgesel projelerini hayata geçirmeleri istenecektir. Ayrıca örnek filmler izletilerek, ilgili filmlere ilişkin tartışmalar aracılığıyla estetik bir bakış kazanmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Böylece dersi alan öğrenciler uygulamalı olarak belgesel film sürecine hâkim olacak ve belgesel yapım sürecindeki değişkenleri kavrayacak duruma geleceklerdir.
RTS328-Dijital Medya ve Kültür (2-0-2/S)(AKTS:4): Günümüzde tüm yaşamımızı kuşatan dijital teknoloji kitle iletişim alanını da etkilemektedir. Mobil iletişim giderek yaygınlaşırken iletişim araçlarının yetenekleri daha da artmakta ve önemlisi bireyler istediği her yerden istediği zamanda yeni bir kitle iletişim ortamı olan internete hem tüketici hem de içerik üreticisi olarak bağlanabilmektedir. Bu yeni medya ortamları aynı zamanda kendi kültürünü de oluşturmakta ve toplumsal kültürde dönüşümlere neden olmaktadır. Bu ders kapsamında sözü edilen bu yeni kültürel tasarımlar üzerine yoğunlaşılacaktır.
RTS330-Sayfa Tasarımı (1-2-2/S)(AKTS: 4): Dergi, gazete, web sayfası vb. tasarımıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğretilecek, sayfa tasarımıyla ilgili temel teknik ve kavramlar, görsel materyaller, fotoğraf, resim, font vb. konular üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında öğrencilere örnek sayfalar hazırlatılarak ilgili programlarda uygulamalar yaptırılacaktır.
 
VII. YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

RTS401-Mesleki Yabancı Dil-V (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Öğrencilerin önceki dönemlerde edindikleri, derse konu olan yabancı dilde okuma, anlama, çeviri gibi becerileri kullanarak özgün metinler yazmaları beklenmektedir. Bu amaçla derslerde özgün bir metin yazmaya yönelik tartışmalar yürütülecek, buna paralele olarak da öğrencilerin kendi metinlerini oluşturmaları istenecektir.
RTS403- Medya Etiği (2-0-2/Z)(AKTS: 4): İletişim çalışmalarına uygulanan, otoriteryan, çoğulcu, özgeci ve egoist gibi dört temel etik kuramı ele alır ve bu kuramlar çerçevesinde medya, iktidar, ideoloji ve demokrasi ilişkileri üzerine, alanda da çalışacak olan öğrencilerde bir etik bilinç ve duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Etik kavramı ve medya çalışanlarının bu bağlamda karşılaşabilecekleri problem durumları üzerine tartışmalar yapılması planlanmaktadır.
RTS405- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2-1-3/Z)(AKTS: 3): Bilimsel araştırmalarda bir arka plan oluşturacak kuramsal temeller, nitel ve nicel araştırmaların planlanması, örnekleme kuramları, veri toplama ölçme ve değerlendirme, rapor yazma gibi teknikleri içermektedir. Öğrencilerde, hem gerek duyduklarında haber yazımı, haber vb. programların yapımında hem de çeşitli belgesellerin, televizyona yönelik bilinçlendirici programların hazırlanmasında ön araştırmaların nesnel ölçütler temelinde gerçekleştirilebilmesi hususunda birikim oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca tez, makale vb. yazımında kullanılan teknik detaylar hakkında öğrenciye temel kurallar anlatılacak ve uygulamaları araştırmalarla edinilen bilgiler pekiştirilecektir.
RTS407-Reklam ve Tanıtım Filmi Yapım ve Yönetimi (1-2-2/Z)(AKTS: 5): Reklam ve tanıtım filmi yönetmenliği, yapımcılığı gibi reklamcılık sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda temel bilgi ve donanımları kazandırmayı amaçlamaktadır. Bir pazarlama aracı olan reklam tanıtılacak, televizyon reklamlarında yaratıcı üretim süreci ve yapım teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir. Pazarlama stratejisi, hedef kitle, medya planlama, yaratıcı fikir, senaryo, storyboard, çekim teknikleri ve bütçe gibi temel konular aktarılacak ve reklam filmi prodüksiyonu ekipler halinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
RTS409-Staj (0-0-0/Z)(AKTS: 3) Öğrencinin mesleki bilgi ve beceriye kavuşmasını sağlamak amacıyla, en az 1 ay (30 iş günü) süreyle radyo, televizyon veya sinema sektörüne ait bir işletmede uygulamalı çalışmalar yapması amaçlanmaktadır.
RTS321-Popüler Kültür ve Medya (2-0-2/S)(AKTS: 4): Kültür ve popüler kültür tanımlamaları, kitle kültürü ve popüler kültür ilişkileri içerisinde medyanın etkileri gibi konularda tartışmalar yürütülecektir. Bu bağlamda popüler kültür ve medya ilişkisi dersin ana izleğini oluşturmaktadır.
RTS423-Sayısal Canlandırma ve Animasyon (2-1-3/S)(AKTS: 4): (Bu ders “RTS424-Animasyon Uygulamaları” dersinin ön koşuludur.) Günümüzde hemen hemen her alanda görsel canlandırma, animasyon ve 3 boyutlu modelleme örneklerini görmekteyiz. Bu ders, öncelikle bu türlerin tarihsel sürecini aktarırken, sayısal canlandırma ve animasyon örnekleri öğrencilere izletilerek onlara türle ilgili bilgiler verilecektir.
RTS425-Radyo, TV ve Sinemada Edebiyat Uyarlamaları (2-0-2/S)(AKTS:4): Radyo, televizyon ve sinemaya uyarlanan edebi eserlerin incelendiği bu derste, belirlenen uyarlama örnekleri üzerinden edebiyat ile radyo, televizyon ve sinemanın benzerliklerinin, farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

RTS427-Sinema ve Psikanaliz (3-0-3/S)(AKTS: 4): Bu dersin amacı, psikanaliz ile sinema arasındaki ilişkinin farklı veçhelerini ele alarak bunları değerlendirmektir. Bu ilişkinin iki temel boyutu olduğu ileri sürülebilir. İlki, sinemanın güçlü bir ifade ve bir kitle iletişim aracı, eğlence endüstrisinin bir parçası, ulusal ve uluslararası boyutları bulunan bir mecra olmasıyla ilgilidir ve bu çerçevede sinema üzerindeki sansürden filmlerin kimler tarafından üretildiğine, sinemanın ideolojik boyutundan izleyiciyle ilişkisine çok sayıda konuyu içeren geniş bir alana bakmak mümkündür. İkincisi ise, psikanalitik olanın sinemada nasıl kavramlaştırılabileceği ya da nasıl temsil edildiğiyle ilgilidir. Bu bağlamda Özne ve nesne, bilinç ve bilinçdışı, bakış ve ses, ödipal anlatı, yasa, arzu, tekinsiz, primal scene gibi kavramlar üzerinde durulacak ve bu kavramların sinemadaki izdüşümleri araştırılacaktır.

RTS429-Toplumsal Sorumluluk Projeleri (2-0-2/S)(AKTS: 4): Sosyal Sorumluluk Projesi, bir grup çalışması olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi aralarında oluşturdukları gruplarda görevlerinin belirlenmesi, rapor hazırlanması ve görsel-işitsel ürünlere dönüştürülmesi, bu kapsamda STK'larla işbirliği içinde çalışmaları öngörülmüştür. Her sömestr öğretim üyelerinden oluşan bir komitenin belirlediği konu başlıkları arasından öğrenciler kendi ilgileri doğrultusunda konularını seçeceklerdir. Öğrenciler projelerinin içeriği, amacı, aşamaları, zamanlaması ve her öğrencinin proje içinde alacağı görevi kendileri saptayacaktır. Sömestr sonunda yazılı bir raporun ve görsel ya da işitsel bir ürünün sunulmasıyla proje tamamlanacaktır. Her öğrenci projenin kendi yaptığı kısmıyla ilgili bir sunum hazırlayacak ve bu projeyi sunacaktır.
RTS431-Toplumsal Cinsiyet ve Medya (2-0-2/S)(AKTS:4): Toplumsal cinsiyet kavramının tanımlanması; toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımların özetlenmesi (kadın çalışmaları ve feminizm, erkeklik çalışmaları, “queer teori”); cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların tartışılması; sinema, televizyon, reklam vb. farklı medya ortamlarından örnekler üzerinden kadınlığın, erkekliğin ve marjinalleştirilmiş cinsel kimliklerin nasıl temsil edildiği incelenecektir.
 
VIII. YARIYIL

DERSİN KODU-DERSİN ADI (T/Teori-U/Uygulama-K/Kredi)(AKTS Kredisi)

RTS402-Mesleki Yabancı Dil-VI (2-0-2/Z)(AKTS: 3): Alana ilişkin ileri düzey çeviri çalışmalarının yapılacağı bu derste, öğrencilerin verilen konularda ilgili yabancı dilde metinler yazmaları ve bu metinlerin tercih edilen yabancı dilde sunumunu yapmaları istenecektir. Bu amaçla çeşitli örnekler üzerinden yabancı dilde bir metin yazabilme ve etkili sunum yapabilme becerileri kazandırılacaktır.
RTS404- Medya Okuryazarlığı (2-0-2/Z)(AKTS: 4): Medya okuryazarlığı dersi tüm kitle iletişim araçlarını merkeze alarak, imajların içerdiği mesajların kitleler tarafından nasıl tüketildiğini vurgularken aynı zamanda bu mesajların nasıl ve hangi amaçla yapılandığı üzerinde de durmaktadır. Ders, ‘okuryazarlığı’ geleneksel anlamda okuma ve yazma yeteneği olarak görmeyip, görselliğin oldukça etkin yaşandığı bu çağda kitle iletişim araçlarından çeşitli biçimlerde sunulan mesajları çözümlemeyi ve onları eleştirel okumayı hedeflemektedir.
RTS406-Mezuniyet Projesi-II (0-2-1/Z)(AKTS: 6): Öğrenciler radyo, televizyon ve sinema alanında bir proje geliştirecek ve iletişim bilimlerindeki yaklaşım, yöntem ve kuramları bir sorunsalla ilişkilendireceklerdir. Danışman gözetiminde, projenin tasarı aşamasından prodüksiyonun tüm aşamalarını gerçekleştirerek, bağımsız bir ürün ortaya koymanın safhaları bir bütün olarak deneyimlenecektir. Akademik araştırma yürütebilmek için hipotez oluşturma, literatür taraması, veri toplama ve kavramsal çerçeve kurabilme becerilerini edindirmeyi hedeflemektedir.  
RTS408-Film Analizi ve Eleştirisi (3-0-3/Z)(AKTS: 5): Film Analizi ve Eleştiri Dersi, Radyo-TV ve Sinema öğrencilerine, farklı çözümleme ve eleştiri türlerinde irdeleme yapmayı öğreterek, gazete, internet, dergi eleştirmenliğinden akademik eleştiriye uzanan geniş bir yelpazede filmleri ileri düzeyde inceleme becerisi kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Farklı film analizi yöntemlerini kullanarak film örnekleri incelenecek ve öğrencilere görsel sanatlara karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır. Filmin semantiği, anlamın doğru imgeyle ifade edilmesi, imge, sembol ve renklerle anlamlandırma biçimleri aktarılacaktır. Kuramsal çerçevede Christian Metz, Sergei Eisenstein gibi film kuramcılarından yararlanılması hedeflenmektedir.
RTS422-Medya ve Toplumsal Temsil (2-1-3/S)(AKTS: 4): Toplumsal cinsiyet kavramının medyadaki yansımalarının saptanması ve eleştirel bakış acısıyla medyaya yönelik analizlerin yapılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Kültürel olarak miras kalan cinsiyet stereotipleri ve medyada (televizyon, sinema, fotoğraf, gazete, dergi v.s.) bu stereotiplerin temsiline karşı öğrencilerin eleştirel düşünce geliştirmesini sağlamak ve cinsiyet stereotiplerinin idame ettirilmesinde medyanın rolüne ilişkin farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Derste özellikle toplumsal cinsiyet, feminizm ve Queer teori gibi kavramlar üzerine okumalar yapılacaktır.
RTS424-Animasyon Uygulamaları (2-1-3/S)(AKTS: 4): (Öğrencinin bu dersi alabilmesi için “RTS423-Sayısal Canlandırma ve Animasyon” dersinden başarılı olmuş olması gerekir.) Ders, bilgisayar ortamında 3 boyutlu animasyon hazırlamayı kapsamaktadır. 3 boyutlu modellerin hareketlenmesini sağlayarak farklı dinamiklerin farkına varıp animasyon ihtiyacına göre model üretimi yapmanın gerekliliği anlatılacaktır. Obje yapımı ve alt birimleri, Centre, timeline, fps, pal, ...vb kelimelerin anlamları uygulamalı olarak anlatılacak ve  standart animasyona giriş çalışmaları yapılacaktır. 3 boyutlu animasyon teknikleri tüm yönleriyle irdelenecek ve dersler bilgisayar laboratuarlarında, dersin hocası gözetmenliğinde uygulamalı olarak işlenecektir.

RTS426-Medya Politikaları (2-0-2/S)(AKTS: 4): Radyo-Tv ve Sinema bölümü öğrencilerine çağdaş kapitalist toplumlarda medya ve politikanın ilişkisi, medya ve iktidar ideolojisi, dünyadan örneklerle sunulup dönem sonunda öğrencilerin medyada politika yapım ve üretim süreçlerinin genel işleyişi konusunda eleştirel bir bakış açısı kazanmaları ve tarihsel örnekler yoluyla da belirli bir bilgi dağarcığına sahip olmaları hedeflenmektedir.

RTS428-Film Yapım Uygulamaları (1-2-2/S)(AKTS: 4): Film yapımı konusunda öğrencilerin önceki dersler kapsamında edinmiş oldukları bilgileri ve becerileri hayata geçirmeleri amaçlanmaktadır. Her öğrencinin film yapım sürecini aşama aşama takip ederek kendi filmini gerçekleştirmesi istenecektir.
RTS430-Video Art (1-2-2/S)(AKTS: 4): Ders film ile arasında birçok paralellik ve ilişki olan video art’ın anlatısal ve estetik açıdan özelliklerinin anlatılmasını, bağımsız filmler, kısa filmler, avant-garde sinema gibi sinemanın alt kategorilerinden hangi açılardan ayrıldığının tartışılmasını amaçlamaktadır. Önemli video art sanatçılarının çalışmalarının izleneceği derste ayrıca bu türde uygulamalı çalışmalar yapılması da planlanmaktadır.
RTS430-AB Yayın Politikaları (2-0-2/S)(AKTS: 4): Dersin kapsamını Avrupa Birliği'nin 1980'lerden itibaren oluşturmaya başladığı görsel işitsel politikaları ile Türk yayıncılık politikasının karşılaştırılması oluşturmaktadır. Çıkarılan yeni yönergeler, yeni antlaşmaların görsel-işitsel alana getirdikleri, protokoller, uygulamadaki projeler, Türkiye'nin bu alanda yapması gerekenler ve Avrupa Birliği'nin aday ülkelere karşı sorumlulukları gibi konuların incelenmesi hedeflenmektedir.