Mevzuat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mevzuat Sistemi (KAYSİS)

Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Esaslar
KANUNLAR_______________________________

• 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu


• 2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu

• 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


YÖNETMELİKLER__________________________


• Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

• Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği 

• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

• Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

• Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

• 
Diğer Yönetmelikler


YÖNERGE ve ESASLAR_____________________


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Staj Yönergesi

• OMÜ - Bağıl Değerlendirme Yönergesi 

• OMÜ - Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi

• Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Geçiş Yönergesi

• Yabancı Diller Yüksekokul Eğitim Ve Sınav Yönergesi

• OMÜ Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Programlara Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş Yönergesi

• Özel Öğrenci Yönergesi

• Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl ve Esaslar

• Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 

• Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usûl ve Esaslar

• Eğitim Fak. Okullarda Uygulama Çalışmaları Yönergesi


• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

• Diğer Yönergeler ve Esalar